by Damodara Rao Dasu

| Home | Foreword | Reviews | Guestbook | Transliteration | References | Search | Contact |

mAdhava kESava - kApi - tiSra Adi

P mAdhava kESava madhusudanA vishNu
Sridhara pAdAnSakam chintayAmi yuyam ||
I meditate upon the holy feet of Madhava, Kesava, Madhusudana, Vishnu and Aniruddha.
C 1 vAmana gOvinda vAsudEva pradyumnA
rAmarAma krushNa nArAyaNAchyuta
dAmOdarAniruddha daiva punDareekAksha
nAma trayAdeeSa namO namO ||
I salute the lotus-eyed deities Vasudeva, Govinda, Vamana, Pradyumna, Rama, Krishna, Narayana, Achyuta, Damodara and Aniruddha.
C 2 purushOttamA punDareekAksha divya
hari samkarshaNa yadhOkshaja
narasimha hrushikESa nagadhara trivikramA
SaraNAgata raksha jaya jaya sEvE ||
Victory to Purushottama the protector of devotees, Hari, Samkarshana, Adhokshaja, Narasimha, Hrushikesa, Govinda and Trivikrama. Victory to all protecting lords.
C 3 mahita janArdanA matsya koorma varAha
sahaja bhArgava buddha jaya turaga kalki
vihita vijNAna Sri vEnkaTESa Subhakaram
ahamiha tavapada dAsya maniSam bhajAmi ||
I always worship the holy feet of great Janardana and Matsya,Koorma and Varaha Avatars. I worship Parasurama ,Buddha and Kalki incarnations. I always worship Sri Venkateswara, the auspicious lord.