by Damodara Rao Dasu

| Home | Foreword | Reviews | Guestbook | Transliteration | References | Search | Contact |

Sri valmeeka lingam - kAmbhOji - khanDa aTa

P Sri valmeeka lingam chintayE
SivArdhAngam chintayE ||
I meditate upon Lord Siva in the form of Valmeekalingam (snake hill) . He shares half of his body with his consort Parvati.
A.P. varadAyakam Sripura nAyakam
dEvatAdi vinuta divya veedhee viTankam ||
Sankara grants desired boons. He is lord of Sripura. Devotees worship his sacred abode.
C kurukshEtra virinchi yajNOdbhava kArmuka
dhara mura ripu hata hari hayAdyakhilA
sura bhayOpadrava haraNa chanataram San
karam sOma kulAmbikAmbhOja madhu
karam guruguha janakam nata janakam
kubEra sakham charmAmSukam
suruchira SirOdhruta SaSAnkam
svayam prakASakam tArakam ||
Maha Vishnu (Rama) wields the bow born from "Yajna" (Vedic Sacrifice) performed by Brahma at Kurukshetra. It dispelled the terrific fears of Devendra and other Gods. Sankara happily strolls with Parvati born in Chandra Vamsa like a honey bee hovering around lotus flower. He is Guha's father and Kubera's friend. He wears elephant skin. He adorns crescent moon beautifully. Sankara is self-luminous star. He is emancipator.