by Damodara Rao Dasu

| Home | Foreword | Reviews | Guestbook | Transliteration | References | Search | Contact |

gireeSam mahESam - kAnaDa - khanDachApu

P gireeSam mahESam krupAlavAlam || Maheswara the Lord of Kailasa is embodiment of mercy.
A.P. surarAja pujitam sukumAra sundaram
naravAha sEvitam nAda tanu bhAvitam ||
Devendra worships him. He is very beautiful. Nandikesa is at his service. He is the manifestation of " Omkara".
C kanakAdri vAsinam kAlakaTham haram
vanamAli vidhi chakra vanditam praNamAmi
munijana hrudgEham moolakAraNam mukti
dAyakam mOda harikESam ||
His abode is Kailasa mountain. His neck is blue. Krishna and Brahma bow to him. He dwells in the hearts of sages. He is primordial cause. He is bestower of salvation. He is the delight of Harikesa.